Văn bản

Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 01. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 (20/07/2015 11:31)
Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 01. Nhiệm kỳ 2015 - 2020

  • Mẫu hồ sơ kết nạp đảng (10/06/2015 15:08)
    Mẫu hồ sơ kết nạp đảng
  • Mẫu hỗ sơ công nhận chính thức (10/06/2015 15:07)
    Mẫu hỗ sơ công nhận chính thức
  • Tài liệu Công tác tổ chức kết nạp đảng (10/06/2015 15:05)
    Tài liệu Công tác tổ chức kết nạp đảng
  • FirstPrev[1]NextLast

Liên kết